މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބްލޫ ލައިފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަން ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭ

އިޢްލާން

މިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ " ބްލޫ ލައިފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (BLUE LIFE PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރ:  C07642018 ގެ ނަން ‏28‏ ނޮވެމްބަރ‏ 2022 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ދަ ލީޑިންގް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (THE LEADING GROUP PVT LTD) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

29 ނޮވެންބަރު 2022
ހޯދާ