ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަގުތަކާއި، އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

މަގުތަކާއި، އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

    މަގުތަކާއި، އިޖުތިމާއި ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ގަޑިއައް ކައުންސިލައް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް 01 ޑިސެމްބަރ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި 12:00 ގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

#

 

ތަން

ތާރީޙް

ގަޑި

1

އަންދާސީ ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން

ލ.ގަމު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެމިނަރ ރޫމް

 1ޑިސެމްބަރ 2022 (ބުރާސްފަތި)

13.30

2

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

ލ.ގަމު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެމިނަރ ރޫމް

12 ޑިސެމްބަރ 2022 (ހޯމަ)

13.30

    މިކަމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ކޮޕީ މި އިޢުލާނާއިއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ބިޑް ފޯމް މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީ ގަޑީ 6801024 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

    *ނޯޓް: ސާފުކުރަން ހަވާލްކުރާ މަގެއް ނުވަތަ ތަނެއް ސާފުކުރުމަށް ދެ ފަރާތުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ވާ ގޮތައް ގަވައިދުން ސާފުކޮށްފައިވާނަމަ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 3 މަސް ކުރިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް އެދިފައިވާނަމަ އިއުލާނު ކުރުމަކާނުލާ 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް އެތަނެއް ސާފުކުރަން އެ ފަރާތާ ހަވާލް ކުރެވޭނެއެވެ.

https://forms.gle/wwwRRfCLFnqQKdVZ9

23 ނޮވެންބަރު 2022
ހޯދާ