ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހައްދުންމަތީ ގަން ސަރވޭ ކުރުމާއި ލޭންޑްޔޫސް ޕުލޭން ހަދާދޭނެ ފަރާރެއް ބޭނުންވެއްޖެ.

ހައްދުންމަތީ ގަން ސަރވޭ ކުރުމާއި ލޭންޑްޔޫސް ޕުލޭން ހަދާދޭނެ ފަރާރެއް ބޭނުންވެއްޖެ.

    ހައްދުންމަތީ ގަން ސަރވޭ ކުރުމާއި ލޭންޑްޔޫސް ޕުލޭން ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

     ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ، ފަރުދުންގެވިޔަފާރި ނުވަތަ ކުންފުނިތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ގަޑިއައް ކައުންސިލައް ވަޑައިގަން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް 01 ޑިސެމްބަރ 2022 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

#

 

ތަން

ތާރީޙް

ގަޑި

1

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

ލ.ގަމު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެމިނަރ ރޫމް

12 ޑިސެމްބަރ 2022 (ހޯމަ)

13:00

      

        މިކަމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ކޮޕީ މި އިޢުލާނާއިއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ބިޑް ފޯމް މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7746517 ، 7802813 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

https://forms.gle/1uUkMuSUEFkQwrtb9

23 ނޮވެންބަރު 2022
ހޯދާ