މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުން – އޮކްޓޫބަރު 2022

އިޢުލާން

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު: 13-P/CIR/2020/50 ސާކިއުލަރ އާއި ގުޅިގެން، މި މިނިސްޓްރީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގައި އެވޯޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިމެނޭ އެވާރޑް ޑާޓާ ޝީޓް މި އިޢުލާނާއި އެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

 

10 ނޮވެންބަރު 2022
ހޯދާ