މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން ( ޓީޗަރ ޕްރައިމަރީ)

  06 އޮކްޓޯބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު މިސްކޫލުން ކުރި ނަންބަރ (IUL)GS-82/2021/17  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، ޓީޗަރ (ޕްރައިމަރީ) ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އިޢުލާން ޢާއްމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

01 ނޮވެންބަރު 2022
ހޯދާ