މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ މަގާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީން ޝީޓް

                             މި ސްކޫލްގެ އިއުލާން ނަންބަރު  (IUL)GS-82/2022/17އާއި ގުޅިގެން ޓީޗަރ ( ޕްރައިމަރީ ) މަގާމުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ސްކޫލް އޮފީހަށް ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެސް  [email protected]  އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

26 އޮކްޓޫބަރު 2022
ހޯދާ