މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން ( ޕްރިންޓަރ)

06 އޮކްޓޯބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު މިސްކޫލުން ކުރި ނަންބަރ (IUL)GS-82/2021/18  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، ޕްރިންޓަރ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އިޢުލާން ޢާއްމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

25 އޮކްޓޫބަރު 2022
ހޯދާ