ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތް ހޯދުން

ކަނދޮވަލި ފަންނާއި ކުނިކޮށިއާއި ދެމެދުން ޖަމާލުއްދީނު ނައިބުތުއްތުމަގުގެ ހުޅަނގުން އޮތް ބިމުގައި ހުރެގެން މަގަށް ދަތިވާގޮތަށް ހުރި ފޯދުނު 03 ދިވެހިރުކުގައި  މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުންވަނީ ނަންބަރު ޖަހާފައެވެ.

ވީމާ މިދެންނެވި ރުއްތަކުގެ ވެރިފަރާތުން 2022 ނޮވެންބަރު 02 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރީން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނަށް (ކުރީގެ ރަށުއޮފީސް) ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

24 އޮކްޓޫބަރު 2022
ހޯދާ