ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސުކްރީނިންގ ރިސަލްޓް - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެމް.އެސް.3) / ވިލުނު ސެންޓަރ (ސ.ހުޅުދޫ)

މިއެޖެންސީއިން ޢިއުލާން ކުރެވުނު ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސުކްރީނިންގ ރިސަލްޓް

 

ޢިއުލާން ނަންބަރ:212/IUL)434-HR/434/2022)

ވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލެވުނު ޑިވިޝަން، ސެކްޝަން، ޔުނިޓް: ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ، / ވިލުނު ސެންޓަރ (ސ.ހުޅުދޫ)

މަޤާމް: އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެމް.އެސް.3)

02 އޮކްޓޫބަރު 2022
ހޯދާ