ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
3 އިއުލާނެއްގެ ބީލަން ބަލައިގަންނަ ތާރީޚް ބަދަލުކުރުން

 

 

  1. 3 އޮކްޓޯބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައި ހަމަޖައްސަވާފައިވާތީ، މި ޔުނިވަރސިޓީން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ އިއުލާނުތަކުގެ ބީލަން ބަލައިގަތުން ދެންނެވިފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އިއުލާން ނަންބަރު

ބީލަމުގެ ނަން

ބީލަން ބަލައިގަންނަ ތާރީޚް

ގަޑި

MNU-CA-PAMD/2022/080

ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގައި ހުރި ބައެއް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

04 އޮކްޓޯބަރ 2022

09:30

MNU-CA-PAMD/2022/081

ފެކަލްޓީ އޮފް ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް ހިންގާ އިމާރާތުގެ ކުޑަދޮރުތައް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

04 އޮކްޓޯބަރ 2022

11:00

MNU-CA-PAMD/2022/082

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އައި.ޓީ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އޮފީސްބައިގެ ތެރޭގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

04 އޮކްޓޯބަރ 2022

13:00

 

2. މިހެންވެ، މައުލޫމާތަށްޓަކައި މިވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

6 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1444ހ.

02 އޮކްޓޫބަރު 2022
ހޯދާ