ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
"ޔުނެސްކޯ ފުވައްމުލައް ބަޔޮސްފިއަރ ރިސާރވް" ގެ އެޑްވައިސަރީ ކޮމެޓީއަށް އެކި ދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުމާއި ގުޅޭ

28 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި ބޭއްވުނު 32ވަނަ “Man And Biosphere Reserve International Committee” (MAB ICC) ގައި ފުވައްމުލައް ވަނީ ޔުނެސްކޯ ބަޔޮސްފިއަރ ރިސާރވެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ. ވީމާ ޔުނެސްކޯ ފުވައްމުލައް ބަޔޮސްފިއަރ ރިސާރވަށް އެޑްވައިސަރީ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލަން ޖެހެއެވެ. މި ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭނީ ޔުނެސްކޯ ފުވައްމުލައް ބަޔޮސްފިއަރ ރިސާރވާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތްނިންމުމަށް ލަފާ ހޯދުން މުހިންމު ކޮންމެ އިދާރާއެއް/ދާއިރާއެއް ތަމްސީލުކުރާ (1) ބޭފުޅެކެވެ.

 މި ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމުގެ މަޤްސަދުތަކަކީ:

1. ބަޔޮސްފިއަރ ރިސާރވެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތައް ހާސިލުކުރުމަށް، ބޭނުންވާ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި، ގޮތްނިންމުމުގައި އަދި ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން ބައިވެރިކުރުވާ ލަފާހޯދުން.

2. އަތޮޅު ފެންވަރުގައި MAB ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި މަޤްސަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ލަފާ ދީ ކޯޑިނޭޓްކުރުން.

3. ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކޮށް، އެ ތަންތަނުން މަންފާ ހޯދޭނެ މަގުފަހިކޮށް، އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުން.

ވީމާ ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތައް ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި ފުވައްމުލައް ބަޔޮސްފިއަރ ރިސާރވް ގެ އެޑްވައިސަރީ ކޮމެޓީއަށް އައްޔަން ކުރާނެ ބޭފުޅަކާއި އަދި އެ ބޭފުޅަކަށް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރި ނުވެވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބަދަލުގައި ބައިވެރިވާނެ މެމްބަރެއް ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތަކެއް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެހެންކަމުން، މި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ތާވަލުގައި ވާ ގޮތަށް ބައްދަލުވުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައުވަތު އަރުވާ އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ދާއިރާ

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

ގެސްޓް ހައުސް އަދި ހޯމް ސްޓޭ

9 އޮކްޓޯބަރ 2022

20:30

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރުނދުމާ މާލަމް

ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން (އަލްޓަނޭޓިވް މެމްބަރެއް ހޮވުމަށް)

9 އޮކްޓޯބަރ 2022

16:00

 

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފުވައްމުލަކު ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ނަންބަރު 7590059 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

02 އޮކްޓޫބަރު 2022
ހޯދާ