ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތްހޯދުން- ދޫނޑިގަން އަވަށު ރިވެޓްމަންޓް މަޝްރޫޢު ހިންގާ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ ރުއްތައް

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރިވެޓްމަންޓް މަޝްރޫޢަށް ދޫނޑިގަން އަވަށު ރުހާމުގެ އިރުއުތުރުން މަސްޖިދުލްއިޖާބާގެ އިރުދެކުނުން މި ދެމެދު ހޭޅިފަށާއިވީ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ރުއްތަކުގެ ތެރެއިން 1 ން 130 އަށް ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ ރުއްތަކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި ރުއްތަކުގެ މިލްކުވެރިފަރާތެއް ވާނަމަ 2022 އޮކްޓޫބަރު 06 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން އެއީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދައާއިއެކު އިންދާފައިވާ ރުއްގަސްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމާއިއެކު ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނަށް (ކުރީގެ ފުވައްމުލަކު އޮފީސް ހުރި ޢިމާރަތް) ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.   

01 އޮކްޓޫބަރު 2022
ހޯދާ