މަގޫދޫ ސްކޫލް/ ފ. މަގޫދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ - ޕްރައިމަރީ (ވޭޖް އެމްޕްލޮއިމަންޓް) މަޤާމްގެ A2 ޝީޓް

މި ސްކޫލްގެ ނަމްބަރު:  GS71-D/IUL/2022/10 (18 ސެޕްޓެމްބަރ 2022) ގެ  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން   ޓީޗަރ ޕްރައިމަރީ (ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް)  ގެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

މި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ.

28 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ހޯދާ