ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ފުނާޑު " ކުންނާރުގެ " އ.ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ފުނާޑު "ކުންނާރުގެ" ގޯއްޗަށް ހަދާފައިވާ ނަންބަރު 468-FCC/IGR/2022/89 (15.11.2020)   ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އެގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން މިއިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

        ވީމާ މިދެންނެވި ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 2022 އޮކްޓޯބަރ 04 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީކައުންސިލްގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނަށް (ކުރީގެ ރަށުއޮފީސް) އަންގަވާ ދެއްވުން އެދެމެވެ.      

22 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ހޯދާ