މަގޫދޫ ސްކޫލް/ ފ. މަގޫދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ - ޕްރައިމަރީ (ވޭޖް އެމްޕްލޮއިމަންޓް) ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މިސްކޫލްގެ ނަންބަރު: GS71-D/IUL/2022/10 އިއުލާނާގުޅިގެން ޓީޗަރ – ޕްރައިމަރީ (ވޭޖް އެމްޕްލޮއިމަންޓް) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމުކުރަމެވެ.

މި ސްކޫލްގެ އިޢުލާން ނަމްބަރ: GS71-D/IUL/2022/10 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓްއާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:30 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected]  އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

22 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ހޯދާ