ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ - ދިވެހި މަޤާމުގެ އޭ2 ފޯމް ޢާއްމު ކުރުން

މިސްކޫލުން 04 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައި ކުރި ނަންބަރު: JS-A/2022/80   ޢިއުލާނުުން ދިވެހި ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ފޯމް އާންމުކުރަމެވެ.

މި A2ފޯމްގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޮނުއްވާނީ  [email protected]   ނުވަތަ 3011773 ފޯނާއި ގުޅުއްވުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ.

 22 ސެޕްޓެންބަރ 2022

 

22 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ހޯދާ