މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލޭ ސިޓީގައި ކޮމިއުނިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސެކިއުރިޓީ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ އުޞޫލު އާއްމުކުރުމާއި ގުޅޭ

މިކައުންސިލުން މާލެ ސިޓީގައި ދެމުންގެންދާ މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ޚިދުމަތް ރަގަނޅު ކުރުމައްޓަކައި " މާލޭ ސިޓީގައި ކޮމިއުނިޓީ މޮނިޓަރިން ސެކިއުރިޓީ " ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުސޫލް އާއްމުކުރީމެވެ.

ވީމާ، އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމަލްކުރަމުން ގެންދާނެ ވާހަކަ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

18 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ހޯދާ