މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
"ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ އަހަރީ ޙަފްލާ 2022" ގެ ކޭޓަރިންގ އަދި އިވެންޓް މެނޭޖްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު i(IUL)88-ADHR/88/2022/69 އިޢުލާނާއި އެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ގެނެވޭ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު

އިޢުލާން

"ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ އަހަރީ ޙަފްލާ 2022" ގެ ކޭޓަރިންގ އަދި އިވެންޓް މެނޭޖްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު i(IUL)88-ADHR/88/2022/69 އިޢުލާނާއި އެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ގެނެވޭ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު

"ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ އަހަރީ ޙަފްލާ 2022" ގެ ކޭޓަރިންގ އަދި އިވެންޓް މެނޭޖްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު i(IUL)88-ADHR/88/2022/69 އިޢުލާނާއި އެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ޙަފްލާ ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަން (ވެނޫ) ބަދަލުވެގެން މަޢުލޫމާތު އިޞްލާޙު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތާރީޙު ވަނީ ފަސް ކުރެވިއެވެ. ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގަޑިތައަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ހަރަކާތް

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

ބީލަން ހުށަހެޅުން/ހުޅުވުން

12 ސެޕްޓެންބަރު 2022 (ހޯމަ)

13:00

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް (ވެލާނާގެ، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އިޞްލާޙު ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިޢުލާނާއި އެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

އިޢުލާނާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 08 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް [email protected] އެޑްރެހަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

07 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ހޯދާ