މަގޫދޫ ސްކޫލް/ ފ. މަގޫދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ ދިވެހި (ވޭޖް އެމްޕްލޮއިމަންޓް) މަޤާމްގެ އޭ2 ފޯމް - އިސްލާޙްކުރެވިފައި

ޓީޗަރ ދިވެހި (ވޭޖް އެމްލޮއިމަންޓް)ގެ އޭ2 ޝީޓްގެ މާކްސްއަށް ބަދަލެއް އައުމާއިގުޅިގެން ކުރިން ޢާއްމުކުރެވުނު އޭ2 ޝީޓް ބާޠިލްކޮށް އަލުން މިމަޤާމްގެ އޭ2 ޝީޓް ޢާއްމު ކުރަމެވެ.

މި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ.

07 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ހޯދާ