މަގޫދޫ ސްކޫލް/ ފ. މަގޫދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ ދިވެހި (ވޭޖް އެމްޕްލޮއިމަންޓް) މަޤާމްގެ A2 ޝީޓް

މި އިޢުލާންވަނީ 07 ސެޕްޓެންބަރު 2022 08:38 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


މި ސްކޫލްގެ ނަމްބަރު:  GS71-D/IUL/2022/09 (25 އޮގަސްޓް 2022) ގެ  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން   ޓީޗަރ ދިވެހި (ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް)  ގެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

މި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ.

06 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ހޯދާ