ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ާA2 Sheet Sen Teacher

 މިމަދަރުސާއިން 29 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL) GS-29/2022/006) ގައިވާ ސެން ޓީޗަރު ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ A2 ޝީޓްގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ.

        މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޮނުއްވާނީ[email protected]   ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 7983072  އަށެވެ.

06 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ހޯދާ