ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް، ލ. ކުނަހަންދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ އޭ 2 ފޯމު އާއްމު ކުރުން

މި އޭ 2 ފޯމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެް ހުށައަޅުވަން ބެނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ، 08 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން

މި ސްކޫލުގެ އޮފީހަށް ލިއުމަކުން އެންގެވުން އެދެމެވެ.

05 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ހޯދާ