ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް، ލ. ކުނަހަންދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްނިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރަތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޢާއްމުކުރުން

28 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ