ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯކަލް މާރުކޭޓްގެ 02 ނަންބަރު ގޮޅި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ.

ލޯކަލް މާރުކޭޓްގެ 02 ނަންބަރު ގޮޅި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                      ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގަޑިޔަށް ކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް 01 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހު 14:00 ގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ ފަރާތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ތަފްޞީލް

ތަން

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

ގަމު ކައުންސިލް އިދާރާ

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ހޯމަ

10:00

 

              މި ކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ކޮޕީ މި އިޢުލާނާއިއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ބިޑް ފޯމް މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައި ގަންނަވާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 6801032 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. https://forms.gle/QQdh1Asnun27a6Mv9

24 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ