ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮއްތޯ ބެލުން

މިދަންނަވާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއްވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް 07 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން އެކަން މިކޯޓަށް (ދ.މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް) އެންގެވުން އެދެމެވެ.

  1. އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު ސުޖާޢު، ޕެރިސް / ދ. މީދޫ
24 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ