މަގޫދޫ ސްކޫލް/ ފ. މަގޫދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ތިބިމަޤާމްތަކަށް ދިވެހިން ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މިސްކޫލްގެ ނަންބަރު: GS71-D/IUL/2022/05 އިއުލާނާގުޅިގެން ޓީޗަރ (ސައިންސް) އަދި ޓީޗަރ (ސޯސަލް ސްޓަޑީޒް)ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމުކުރަމެވެ.

މި ސްކޫލްގެ އިޢުލާން ނަމްބަރ: GS71-D/IUL/2022/05 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓްއާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 22 އޯގަސްޓް 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected]  އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

18 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ