ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މިއިދާރާގެ އިއުލާން ނަންބަރު(IUL)RS/1/2022/137  ( 06 އޮގަސްޓް 2022) އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އިސްލާހު ކުރުމަށްފަހު އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ. އަދި ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 21 އޮގަސްޓް 2022 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

17 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ