ޣާޒީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ނަންބަރު GZS/2022/74 ގެ މާއްދާތަކުގެ A2 ޝީޓް

މިސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު  GZS/2022/ 74ގެ  A2 ޝީޓް އާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއަށް އެދި ނަންބަރު (ILU)GZS/2022/89 އިއުލާނުން ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް   A2 ޝީޓް  އިސްލާހު ކުރެވިފައިވާތީ މި   A2ޝީޓް އާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ ީ [email protected]  އަށެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ