މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އާއްމު ކުރުމާއިބެހޭ :

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ލަންދޫ- ދިވެހިރާއްޖެ

            

ނަމްބަރ: (IUL)289/289/2022/45

 

 

އިޢުލާން

 އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އާއްމު ކުރުމާއިބެހޭ :

 

     މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 289/289/2022/39(IUL) ( 04 ޖުލައި 2022 ) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސާރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ A2 ޝީޓް ޢާންމުކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ. މި A2 ޝީޓް އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ. އަދި ގުޅުއްވާނީ 6560007

     މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮން އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ