މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަގުތަކުގައި އިންދާ ހައްދާ ގަސްތައް ނެގުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

މަގުތަކުގައި އިންދާ ހައްދާ ގަސްތައް ނެގުމާއި ގުޅޭ

ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ގަސް އިންދާ ހެއްދުމަކީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ ޝަކުވާއަކަށްވެފައި، މަގުތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި އަމަން އަމާންކަމަށްޓަކައި މަގުތަކުގައި އިންދާ ހައްދާ ކޮޕީގަސްތަކާއި އެހެނިހެން ގަސްތައް މިއަދުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނަގާ މަގުތައް ސާފުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

09 މުޙައްރަމް 1444

07 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ