މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު- ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

އިޢުލާން

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)305/305/2022/82 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާގެ އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވޭތޯ ބެލުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު އާންމު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ނަތީޖާއާމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ 11 އޮގަސްޓް 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 4009831،4009830 ގުޅުވުން ނުވަތަ   [email protected] ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

10 މުޙައްރަމް 1444

08 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ