ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް

 މި އިދާރާގެ ނަންބަރ: (IUL)407-CA407/407/2022/29 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 08 އޯގަސްޓް 2022 ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ  [email protected]އަށެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ