ވާދޫ ސްކޫލް، ރ. ވާދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ 2 ޝީޓް އާންމުކުރުމާއި ގުޅޭ

A2 ޝީޓު އާންމުކުރުން

މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު: GS126/2022/IUL/16  (17 ޖުލައި 2022) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ (A2) ޝީޓް ޢާންމުކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ. މި A2 ޝީޓް އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ  [email protected] އަށެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ