އުނގޫފާރު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރިލީފް ޓީޗަރ މަޤާމުގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މިސްކޫލްގެ ނަމްބަރު GS210/IUL/2022/09 (20 ޖުލައި 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ރިލީފް ޓީޗަރުން ގެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ އޭ2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. މި އޭ2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ