މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާރަންދޫ ސްކޫލުގެ ނަންބަރ (IUL)GS-82/2021/11 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، ޓީޗަރ އިކޮނޮމިކްސް ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ޢާއްމުކުރުން

 20 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހު މިސްކޫލުން ކުރި ނަންބަރ (IUL)GS-82/2021/11  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، ޓީޗަރ އިކޮނޮމިކްސް ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އިޢުލާން ޢާއްމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

10 މުޙައްރަމް 1444

08  އޯގަސްޓް 2022

08 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ