ހުރަވީ ސްކޫލް، ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިކޮނޮމިކްސް ޓީޗަރ މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް އާއްމުކުރުން

މި އިދާރާގެ އިޢުލާން ނަމްބަރ IUL/HUR/1/2022/91 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 10 އޯގަސްޓް 2022 ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީދުވަސް ތަކުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00 އާއި ދެމެދު ސުކޫލުގެ އިދާރާގެ 3350714 މިނަމްބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ

08 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ