ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ 2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

މި ސްކޫލްގެ އިއުލާން ނަންބަރު : DS/IU/HR/2022/20   އަދި އިއުލާން ނަންބަރު : DS/IU/HR/2022/21   އަށް ކުރިމަތިލައި ޝަރުތު ފުރިހަމަވި ފާރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު އިންޓަވިއު ނިމި މާރކްސް ޝީޓް  މި އިއުލާނާއެކު ޝާއިރު ކުރީމެވެ.ވީމާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ A2 ފޯމު އާންމު ކުރާދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް މެއިލްކުރައްވާނީ :  

[email protected]

ޝުކުރިއްޔާ ! 

08 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ