އިހައްދޫ ސުކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ (ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން) ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

 

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

               
 

މަޤާމުގެ ނަން:  ޓީޗަރ (ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން)

 
 

އަސާސީ މުސާރަ:  -/6000ރުފިޔާ އިން 12410ރުފިޔާ އަށް

 
 

އިޢުލާނު ނަންބަރު  GS-215/IUL/2022/20 (2022/07/06)

 
 

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 20 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް

 
               
   

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 
     
 

1

01 

28

   
 

2

02 

47

   
 

3

03

18

 

 
 

4

04

28

 

 

 

5

05

34

 

 

 

6

06

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 7967103 އަށެވެ.

 
   
 

 

 

           

 

08 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ