ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔުން 15 އޮގަސްޓް 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  ހެނދުނު 8:30 ގައި އެތަކެތި ހުރި ތަންތަނުގައި އޮންނާނެއެވެ.

  • މިރަށު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ބިމުގައިހުރި  244

ރުއްގަސް.    

 ވީމާ، މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ  ގަޑިއަށް ޑޭޒީމަގު ދެކުނުކޮޅަށް  ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ