ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް/ ތ.ވޭމަންޑޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ (ޕްރައިމަރީ، ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން) މަޤާމުތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

މިސްކޫލްގެ ނަމްބަރު (IUL)GS63-AD/GS63/2022/13 (04 ޖުލައި 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ޓީޗަރ (ޕްރައިމަރީ) އާއި ޓީޗަރ (ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން) ގެ މަޤާމުތަކަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ އޭ2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. މި ދެ އޭ2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ