ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު - ސްކުރީނިންގު މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މި ސްކޫލު ގެ ނަންބަރު (IUL)/GS-90-A/PRIV/2022/19 އިޢުލާނުގައިވާ މަސައްކަތު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ.  

މި ޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށައެޅުމަކާއިގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށް ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6520555 ނަންބަރު ފޯނަށެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ