ބ. ގޮއިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރުމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ A2 ޝީޓު ( އެޓެންޑެންޓް )

އިޢުލާނު

މިމަރުކަޒުން 03 މާރިޗް 2022 ގައި އެޓެންޑެންޓެއް  ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު  (IUL)F16-HC/2022/01

މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ސްކްރީންކޮށް އިންޓަރވިއު ކުރެއްވުމަށްފަހު ނަތީޖާޝީޓް (A2ޝީޓް) މިއިޢުލާނާއިއެކު ޢާންމު ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިކަމާގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 11 އޮގަސްޓް 2022ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން

މިމަރުކަޒަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް ކުރާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6600329 އަށެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ