އޮމަދޫ ސްކޫލް ތ.އޮމަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
Sen teacher ge screening sheet

   މިސްކޫލުން 19 ޖުލައި 2022 ގައި ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު: GS-178/IUL/2022/09  ގައިވާ ސެން ޓީޗަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ޝީޓްގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ.

        މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޮނުއްވާނީ[email protected]   ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6780572  އަށެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ