ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބާރަށު ޕްރީސްކޫލް އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރކަމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ

ބާރަށު ޕްރީސްކޫލަށް އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ހޯދުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރި ނަމްބަރު: (IUL) 257/257/2022/64 އިޢުލާނާގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ އިންޓަވިއު މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ސީޓާއި މެދުޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 08 އޮގަސްޓް 2022 ދުވަހުގެ 14.00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާގެ އީމެއިލް [email protected]  އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

                   މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.  

 

                   10 މުޙައްރަމް  1444

                   08 އޯގަސްޓް  2022

08 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ