ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިގައިވާ އުޅަނދުތަކާއި ބެހޭ

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުގެ ޤާނޫނު 2009/5 ގެ ދަށުން ދިވެހި ފުލުހުންގެޚިދުމަތުގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެވިފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގެ މައުލޫމާތު މި އިއުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާނެއެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ