މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް) ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރުން

          މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)290-ADMIN/290/2022/53 އިއުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާގެ އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވޭތޯ ބެލުމަށް ކުރިއަށްގެންދެވުނު ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރީމެވެ. ނަތީޖާއާމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ 11 އޮގަސްޓް 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން 6560005 އަށް ގުޅުއްވާ ނުވަތަ [email protected]  އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

             ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢިއުލާންކުރީމެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ