ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގް ޝީޓް ޢާއްމުކުރުން

އިޢުލާން

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގް ޝީޓްޢާއްމުކުރުން

މި ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު  (IUL)270/270/2022/92 (01 އޮގަސްޓް 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު މި އިޢުލާނާއެކު އާންމުކުރީމެވެ. މިޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، ފޮނުއްވާނީ [email protected]  ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ (6520038) އަށެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ