ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު އިސްލާހުކުރެވިފައި(ޓީޗަރ،ޤުރުއާން)

މިއިދާރާގެ އިއުލާން ނަންބަރު(IUL)RS/1/2022/117  ( 18 ޖުލައި 2022) އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އިސްލާހު ކުރުމަށްފަހު އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ. އަދި ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 10 އޮގަސްޓް 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ