އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އއ.ތޮއްޑޫ "ރެދަން" ގޯއްޗާއި "މާޒް" ގޯތީގެ މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ހުރިތޯ ބެލުން

އއ.ތޮއްޑޫ "ރެދަން" ގޯއްޗާއި "މާޒް" ގޯތީގެ މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ހުރިތޯ ބެލުން.

03 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ