މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކޫލުގެ ނަންބަރ (IUL)GS-82/2021/09 ، (IUL)GS-82/2021/10 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، (ރިލީފް ޓީޗަރ ޕްރައިމަރީ،ސްްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން) ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް

 07 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހު މިސްކޫލުން ކުރި ނަންބަރ (IUL)GS-82/2021/09 ، (IUL)GS-82/2021/10 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، (ރިލީފް ޓީޗަރ ޕްރައިމަރީ،ސްްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން) ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އިޢުލާން ޢާއްމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

03 ޖުލައި 2022
ހޯދާ